Reglement

1. Algemeen
1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.heedoedemee.nl bedoeld.
1.2 De organisatie van Hee doede mee is in handen van enkele leden van de stichting Hee doede mee aangevuld met een aantal, door deze leden, gekozen personen.
1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
 
2. Teams
2.1 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het e-mailadres opgegeven te worden.
2.2 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.3 Deze teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.
 
3. Inschrijven
3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden via de website.
3.2 Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. In 2019 is er een maximum van 125 teams.
3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.4 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden. 
 
4. Deelnemen
4.1 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor Hee doede mee zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond 2 november 2019.
4.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizdag van Hee doede mee vast.
4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.
Aanwezig vanaf 18.15 uur, uitreiken quizboek 18.30 exact, inleveren tussen 23.00 uur en 23.30 uur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren.
4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.5 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Nuenen staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.
 
5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Hee doede mee deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de feestavond (zie 5.5) op de website worden gepubliceerd. De uitslag van Hee doede mee is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 Jaarlijks bepaalt de organisatie de hoogte van het prijzenbedrag.
5.5 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van Hee doede mee, welke op zaterdag 9 november gehouden zal worden.
5.6 Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de categorie ‘sponsorvragen’ en ook niet bij de geheime opdracht en groeps opdracht.
 
6. Tenslotte
6.1 Zowel de organisatie als de stichting Hee doede mee kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Hee doede mee. Deelnemen aan Hee doede mee is dus geheel op eigen risico.
6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 
Sponsors Nu op Facebook